Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ubik
I guess the problem is that people confused usa/europe problems with world problems.
Reposted byTamahl Tamahl
Ubik
There is no peace, war is all we will know. White versus black, pagan versus christian, pole versus german, jew versus literally everyone else. No end to this madness on horizon. 
Ubik
Ale bym włączył sobie komputer, taki z dyskietką.
Reposted fromwasnae wasnae viapanpancerny panpancerny
Ubik
8721 a4e8 500
Zandborg
Reposted fromargasek argasek viaslova slova
Ubik
6782 6b06
Reposted fromtojika4 tojika4 viaslova slova
Ubik
6622 40df 500
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaSardion Sardion
Ubik
9187 f0e1
fixed :^ @Ubik
Reposted frompanpancerny panpancerny
Ubik
It was capitation to image that didn't upload but still have an upvoat :^
Ubik
TBH I really hope that cryptocurencies will survive but I'm not willing to invest in it (just consume if in need). 
Ubik
9181 521e 500
Masz jeszcze tego dziadku :^
Ubik
8741 dadb 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viawasnae wasnae
Ubik
8376 f9ee
Reposted fromsohryu sohryu viapanpancerny panpancerny
Ubik
Also Jessica was a rabbit so yeah, nice try but nope.
Ubik
8899 675b 500
Reposted frommangoe mangoe viapanpancerny panpancerny
Ubik
8918 c54a 500
Reposted frommangoe mangoe
Ubik
3331 3e7c 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaSardion Sardion
Ubik
9159 024f
Bitcoin will recover any day soon my dude :^
Ubik
9146 0f5f 500
Reposted frommangoe mangoe
Ubik
I'm therefore I must shitpost. 
Ubik
"Ale gdy krytykujesz niektóre pozostałe grupy"

Biali europejczycy, mów wprost, sami swoi.

A taka dyskusja rzadko bywa owocna z prostego powodu - każda grupa przypisuje swojej opozycji pewne negatywne cechy na zasadzie - jeżeli ma opinie A (racjonalną, z którą można dyskutować) to musi mieć też opinię B (nieracjonalną, niebezpieczna itd.) ponieważ inny przedstawiciel "twojej strony" taką ma. A jest on predstawicielem twojej strony ponieważ ma opinię A, taką jak twoja. Błędne koło, To działa we wszystkich kierunkach i skutecznie nie dopuszcza do publicznej dyskusji na trudne tematy. Dowód masz w 30 postach na które zmarnowano czas powyżej. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl